Alfabetyczna lista usług

U

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

W

Wniosek EDG-1

-

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencją działalności gospodarczej

-

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

wyników