Najpopularniejsze usługi

Nabycie z mocy prawa, przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, pozostających w dniu 31.12.1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a nie stanowiących ich własności (art. 73 P.w.u.r.a.p.).

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Organizacja imprezy masowej

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór

Odroczenie terminu płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Podział nieruchomości

wyników