Nazwa usługi: Udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych
   
Kogo dotyczy: Obywatel, Przedsiębiorca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 27sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o rozłożenie na raty, przesunięcie terminu płatności oraz umorzenie zaległości wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu niepodatkowych należności budżetowych
   
Opłaty: Brak
   
Czas realizacji: 1 miesiąc
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie składa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał przedmiotową decyzję się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   
Wybór  podmiotu: