Nazwa usługi: Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r., Nr 187, poz. 1330)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r., poz. 225)
Ustawa
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741, z późn. zm.)
- Art. 24
- Art. 37
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.)
- Art. 104
- Art. 33
- Art. 35
- Art. 76a
Ustawa
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r., poz. 1144)
- Art. 20a, ust. 1 albo 2
Ustawa
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 262, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422)
- Art. 2, pkt. 5
Ustawa
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r., Nr 43, poz. 224, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek
  • Dokument tożsamości strony: dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
  • Pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo strony oraz dokument tożsamości pełnomocnika - jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.
  • Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub reprodukcję uwierzytelnioną z tych materiałów.
  • Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć stosowny dokument, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej wstępnych.
   
Opłaty: 39 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku uzupełnienia dokonanego na wniosek,

17 zł - za złożenie pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
   
Czas realizacji: Do 14 dni
   
Tryb odwoławczy: Do właściwego Wojewody za pośrednictwem właściwego Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór  podmiotu: