Nazwa usługi: Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie ww. działalności
   
Kogo dotyczy: prowadzących transport odpadów
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004r., Nr 16, poz. 154, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1926)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. z 2001r., Nr 152, poz. 1734)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21, z późn. zm.)
- Art. 235
- Art. 250, ust. 3
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783)
Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r.o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r., Nr 152, poz. 897, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wpis do rejestru zawierający: 1. imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów; 2. adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpady; 3. numer REGON; 4. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu, z podaniem ich kodu; 5. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów; 6.Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów; 7.wskazanie sposobu i środków transportu odpadów.
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty (o ile jest wymagana)
   
Opłaty: Zgłoszenie do rejestru następuje bezpłatnie, a w przypadku żądania Zgłaszającego o dokonanie czynności urzędowej polegającej na wydaniu zaświadczenia o dokonaniu wpisu do w/w rejestru, pobierana jest opłata w wysokości 17 zł
   
Czas realizacji: 1 miesiąc
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu: