Nazwa usługi: Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)
   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r., poz. 1286, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23, z późn. zm.)
- Art. 104
Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584, z późn. zm.)
- Art. 75, ust. 1
- Art. 75, ust. 5
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)
  • Druk oświadczenia
   
Opłaty: Opłata skarbowa–ustanowienie pełnomocnictwa 17zł,
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,wydane w danym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do ilości dni pozostostałych w danym roku,licząc od dnia obowiązywania zezwolenia),za cały rok wynoszą:
-525zł na sprzedaż nap.zawierających do 4,5% alk. oraz piwa,
-525zł na sprzedaż nap.zawierających>4,5% do 18% alk.(z wyjątkiem piwa),
-2100zł na sprzedaż nap.zawierających>18% alk.

W/w opłatę zwiększa się w przypadku,gdy roczna wart. sprzedaży napojów alk. w roku poprzednim przekroczyła:
-37.500zł dla nap.alk. o zawart. do 4,5% alk. oraz piwa–wnosi się w wys.1,4% ogólnej wart. sprzedaży tych nap. w roku poprzednim,
-37.500zł dla nap.alk. o zawart
   
Czas realizacji: 1 miesiąc
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia.
   
Wybór  podmiotu: