Nazwa usługi: Nabycie z mocy prawa, przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, pozostających w dniu 31.12.1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a nie stanowiących ich własności (art. 73 P.w.u.r.a.p.).
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • wniosek
  • wypis i wyrys z Rejestru Ewidencji Gruntów i Budynków dla wnioskowanej nieruchomości (aktualny oraz na 31.12.1998 r.)
  • kopia dziennika urzędowego, w którym opublikowano akt normatywny wskazujący o zaliczeniu przed 31.12.1998 r., danej drogi do kategorii dróg publicznych, wraz z dostępnymi załącznikami obrazującymi przebieg drogi
  • dokumentacja geodezyjna obrazująca ustalenie przebiegu granic pasa drogowego w dacie 31.12.1998 r.); w przypadku gdy pod drogę została zajęta cześć nieruchomości należy przedłożyć dokumentację geodezyjną zawierającą podział działki w zakresie zajęcia pod drogę w dacie 31.12.1998 r.
  • oświadczenie osoby upoważnionej do wydawania oświadczeń, czy wnioskowana nieruchomość była zajęta w całości lub w części w dniu 31.12.1998 r., pod drogę powiatową, zgodnie z dyspozycją art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm)
  • dowody na potwierdzenie władania nieruchomością zajętą pod drogę
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu: