Nazwa usługi: Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
   
Kogo dotyczy: Uwagi może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wyłożonym do publicznego wglądu
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Przedkładane wnioski i uwagi powinny zawierać:
  • 1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
  • 2. przedmiot i zakres oczekiwanych rozwiązań i ustaleń planu,
  • 3. określenie nieruchomości (lub opis terenów), których dotyczy wniosek,
  • 4. kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej w zakresie dotyczącym nieruchomości, której dotyczy wniosek.
  • Wskazane jest określenie, czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu objętego wnioskiem.
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: Uzależniony od prowadzonej procedury planistycznej.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
   
Wybór  podmiotu: