Nazwa usługi: Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Przedkładane wnioski i uwagi powinny zawierać: 1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres, 2. przedmiot i zakres oczekiwanych rozwiązań i ustaleń planu, 3. określenie nieruchomości (lub opis terenów), których dotyczy wniosek, 4. kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej w zakresie dotyczącym nieruchomości, której dotyczy wniosek. Wskazane jest określenie, czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu objętego wnioskiem.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu: