Nazwa usługi: Odroczenie terminu płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
   
Kogo dotyczy: · osoby fizyczne prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej;
· płatnicy lub inkasenci (z wyłączeniem wniosków o umorzenie zaległości podatkowej);
· osoby prawne;
· jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
· spadkobiercy podatnika lub płatnika oraz osoby trzecie, którzy w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym mogą ubiegać się o:
- odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
- odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a Ordynacja podatkowa;
- umorzenie całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku /oświadczenie o stanie majątkowym
   
Opłaty: Nie dotyczy
   
Czas realizacji: do 60 dni
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem organu, który wydał decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na położenie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
   
Wybór  podmiotu: