Nazwa usługi: Wydanie decyzji w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej
   
Kogo dotyczy: Obywatel, Przedsiębiorca
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r., Nr 53, poz. 311)
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej z zaznaczeniem: danych identyfikujących wnioskodawcę: • imienia i nazwiska/ nazwy firmy; • adresu zamieszkania / adresu siedziby ( kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta); • numeru identyfikacji podatkowej (NIP); • numeru ewidencyjnego PESEL; • numeru statystycznego (Regon)/ dot. przedsiębiorcy; • klasy rodzaju podstawowej działalności gospodarczej wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)/ dot. przedsiębiorcy; a także: • tytułu zaległości podatkowej; • okresu powstania zaległości podatkowej; • kwotę zaległości podatkowej; • sygn. akt oraz datę decyzji określającej / ustalającej wysokość podatku za dany rok; • uzasadnienia, w którym należy przedstawić swoją sytuację finansowo-ekonomiczną oraz powód, dlaczego zaległość podatkowa nie została uregulowana;
  • Kopia zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający rok złożenia wniosku (wnioskodawcy i ewentualnie współmałżonka)
  • Zaświadczenie o dochodach osób wspólnie zamieszkałych;
  • Rachunki ponoszonych kosztów wraz z dowodami uzasadniającymi ich treść (opłata za mieszkanie, gaz, energię elektryczną itp.);
  • Wypełniony o protokół o sytuacji materialnej podatnika ubiegającego się o udzielenie ulgi w podatku
  • Dodatkowo, jeżeli ubiegający się jest przedsiębiorcą (każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną) powinien dostarczyć organowi podatkowemu: - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. - sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości; - informację o otrzymanej pomocy publicznej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej / jeżeli podmiot nie otrzymał pomocy publicznej ww. okresie to należy złożyć oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej;
   
Opłaty: Brak
   
Czas realizacji: Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   
Wybór  podmiotu: