Nazwa usługi: Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
   
Kogo dotyczy: Dane udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
- organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
- Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim);
- organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego;
- państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
- Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych.
- osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny;
- jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych lub badania opinii publicznej dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą;
- innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012r., poz. 75, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015r., poz. 1604)
Ustawa
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015r., poz. 1604)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wypełniony wniosek o udostępnienie danych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  • Dowód dokonania opłaty (jeżeli podmiot wnioskujący jest zobowiązany do jej uiszczenia).
  • Dokument pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej za jego złożenie (jeżeli wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika).
  • Dokument potwierdzający interes prawny (jeżeli podstawą udostępnienia jest posiadane uprawnienie).
  • Dodatkowe informacje na temat udostępniania danych, w tym wykaz przykładowych dokumentów potwierdzających interes prawny wnioskodawcy, można uzyskać na stronie internetowej www.msw.gov.pl, w zakładce Sprawy Obywatelskie lub www.cpd.msw.gov.pl, w zakładce Udostępnianie Danych.
   
Opłaty: Opłata w kwocie 31 zł od danej jednostkowej. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem
   
Czas realizacji: 30 dni
   
Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy udostępnienia danych w formie decyzji administracyjnej, stronie przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W przypadku gdy decyzja w pierwszej instancji została wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych, strona może zwrócić się z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych o ponownie rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
   
Wybór  podmiotu: