Lista spraw

Organizacja imprezy masowej

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego

Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencją działalności gospodarczej

-

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

wyników